Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Rzetelnykredyt.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Rrzetelnykredyt.pl, określa zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
  2. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Rzetelnykredyt.pl, jak i do jego elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Salley sp. z o.o., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  3. Serwis internetowy Rzetelnylredyt.pl jest udostępniany przez EMKS za pośrednictwem sieci Internet i domeny internetowej Salley sp. z o.o., jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. DEFINICJE
  Użyte w niniejszym „Regulaminie korzystania z serwisu Rzetelnykredyt.pl sformułowania oznaczają:
  (a) Salley – spółka Salley sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51-57 (50-559 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722826, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 8992863351 oraz numer REGON: 369680724, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, adres e-mail: biuro@rzetelnykredyt.pl, będąca twórcą i operatorem Serwisu;
  (b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.);
  (c) Opiekun Użytkownika – pracownik lub współpracownik SALLEY, który kontaktuje się z Użytkownikiem po złożeniu Zapytania;
  (d) Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, współpracująca z EMKS, w szczególności Expander Advisors sp. z o.o., Notus Finanse S.A., Approvato.;
  (e) Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;
  (f) Porównywarka – porównywarka Produktów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, służąca do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika prezentacji Produktów;
  (g) Produkty – usługi lub produkty finansowe oferowane przez Świadczeniodawców, w szczególności produkty finansowe banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców i innych podmiotów, takich jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe); pożyczki (gotówkowe, hipoteczne); konta (w tym oszczędnościowe, konta osobiste);
  (h) Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu Rzetelnykredyt.pl;
  (i) Serwis – serwis internetowy dostępny w szczególności w domenie Rzetelnykredyt.pl którego zasoby udostępniane są przez SALLEY, w szczególności w celu świadczenia Usług, a także w celu monitorowania realizacji Usług i rozliczania ich wyników;
  (j) Świadczeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Produkty;
  (k) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawierana na warunkach określonych w Regulaminie, na podstawie której świadczone są Usługi oraz przekazywane są Zapytania do Świadczeniodawców;
  (l) Usługi – usługi polegające na umożliwieniu korzystania Porównywarki oraz składania Zapytań za pośrednictwem Serwisu;
  (m) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
  (n) Użytkownik Internetu – każda osoba fizyczna korzystająca z sieci Internet;
  (o) Zapytanie – zapytanie dotyczące danego Produktu składane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
  3.1 SALLEY świadczy dla Użytkowników Usługi za pośrednictwem Serwisu na podstawie zawartej pomiędzy SALLEY a danym Użytkownikiem Umowy. Umowa zostaje zawarta w chwili akceptacji przez Użytkownika Regulaminu. Umowa zawierana na czas nieokreślony do momentu rezygnacji z Usług przez Użytkownika.
  3.2 W zakresie świadczenia Usług SALLEY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania za pośrednictwem Serwisu z Porównywarki.
  3.3 Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
  3.4 Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
  3.5 SALLEY nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą w szczególności dotyczących Produktów, chyba że SALLEY wyraźnie oświadczy Użytkownikowi, że działa w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności jako agent. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy.
  3.6 SALLEY nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy lub Partnera, chyba że Regulamin wprost stanowi inaczej lub SALLEY wyraźnie oświadczy Użytkownikowi, że działa w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności jako agent.
  3.7 W zakresie wynikającym ze świadczenia Usług SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Produktów, zawarcia umowy dotyczącej Produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Użytkownik W zakresie wynikającym ze świadczenia Usług, rola SALLEY ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi Produktu i ewentualnie przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Świadczeniodawcy.
  3.8 SALLEY może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie SALLEY. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo SALLEY z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
  3.9 SALLEY dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. SALLEY nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to stały dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. UŻYTKOWNICY
  4.1 Użytkownikiem może być wyłącznie Użytkownik Internetu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
  4.2 Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie danych zgodnych z prawdą i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność.
  4.3 SALLEY uprawniony będzie do podjęcia dalszych czynności mających na celu weryfikację prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, tj. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem.
  4.4 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek danych, treści i informacji o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
  4.5 Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.
 5. TREŚCI W SERWISIE
  5.1 Treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66[1] Kodeksu Cywilnego. Informacje o Produktach znajdujące się w Serwisie są jedynie ich prezentacjami. Treści znajdujące się w Serwisie nie mogą być traktowane w szczególności jako: zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do zawarcia umowy dotyczących Produktów lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek umów dotyczących Produktów.
  5.2 Informacje dotyczące prezentacji Świadczeniodawców, wykorzystane na potrzeby Porównywarki dotyczą subiektywnie wybranego przez SALLEY zbioru Produktów oferowanych na rynku polskim oraz prezentacji produktowej poszczególnych Świadczeniodawców, które w subiektywnej ocenie SALLEY, mogą być reprezentatywne.
  5.3 SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. SALLEY nie gwarantuje, że dane zawarte w prezentacjach Produktów są poprawne, dokładne i rzetelne. Prezentacje Produktów dostarczane SALLEY przez Świadczeniodawców lub Partnerów i następnie zamieszczane w Serwisie bez weryfikacji przez SALLEY.
  5.4 Treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią jakiejkolwiek porady dotyczącej Produktów, w szczególności porady prawnej lub podatkowej.
  5.5 Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie w dziale „Porady” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią wyłącznie prywatny pogląd ich autorów. Jakiekolwiek treści odnoszące się kwestii podatkowych zamieszczone w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych.
  5.6 SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści znajdujących się na Serwisie.
 6. SKŁADANIE ZAPYTAŃ
  6.1 Użytkownik zainteresowany Produktem, składa Zapytanie dotyczące wybranego rodzaju Produktu.
  6.2 Skuteczne złożenie Zapytania wymaga akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na warunkach określonych w Polityce Prywatności.
  6.3 Zapytanie jest kierowane do systemu teleinformatycznego Serwisu, a następnie przekazywane jest ono:
  (a) bezpośrednio do Świadczeniodawcy; lub
  (b) do Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera; lub
  (c) do Opiekuna Użytkownika – wówczas Opiekun Użytkownika skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w punktach 6.4 – 6.6.
  6.4 Prawidłowe złożenie Zapytania za pośrednictwem Serwisu może skutkować skontaktowaniem się Opiekuna Użytkownika z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej w celu:
  (a) weryfikacji tożsamości Użytkownika;
  (b) uzupełnienie, doprecyzowanie lub ustalenie ostatecznej treści Zapytania poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych;
  (c) przedstawienie Użytkownikowi informacji o innych Produktach, które nie są przedmiotem pierwotnego Zapytania, oraz rozszerzenie treści Zapytania o takie Produkty na żądanie Użytkownika.
  6.5 Rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane przez SALLEY, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na rejestrację rozmowy, powinien natychmiast zakończyć rozmowę.
  6.6 Po ustaleniu ostatecznej treści Zapytania zgodnie z punktami 6.4 – 6.5, Zapytanie przekazywane jest:
  (d) bezpośrednio do Świadczeniodawcy; lub
  (e) do Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera.
  6.7 Rola SALLEY w zakresie świadczenia Usług kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera lub Świadczeniodawcy. SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.
  6.8 Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Produktu.
 7. USŁUGA NEWSLETTER
  7.1 Użytkownik może wyrazić w każdym czasie zgodę na otrzymywanie od SALLEY, Partnerów lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych zawierające m.in. informacje o Produktach. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody, informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
  7.2 Zgoda Użytkownika, o której mowa w punkcie 7.1, może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie do SALLEY wiadomości e-mail lub poprzez klikniecie na link zawarty w wiadomości e-mail zawierający informacje, o których mowa w punkcie 7.1.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  8.1 SALLEY nie składa żadnych zapewnień, co do skutków świadczenia Usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku osiągnięcia przez Użytkowników rezultatów Usług innych, niż oczekiwane.
  8.2 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów) SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za:
  (a) przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych;
  (b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli wynika ono ze zdarzeń niezależnych od EMKS, w tym zdarzeń o charakterze siły wyższej, w szczególności, na które SALLEY nie miał wpływu, np.: wypadek losowy, wojna, terroryzm, niepokoje społeczne lub spory pracownicze, ataki hakerów;
  (c) niedozwolonego korzystania z Serwisu lub Usługi przez Użytkownika, Użytkownika Internetu lub inną osobę.
  8.3 SALLEY ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, SALLEY nie ponosi odpowiedzialności.
  8.4 SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
  8.5 SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
  8.6 SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów lub Świadczeniodawców, za działania i zaniechania Partnerów lub Świadczeniodawców, w tym z tytułu realizacji umów dotyczących Produktów. W szczególności w zakresie świadczenia Usług SALLEY nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  (a) nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Świadczeniodawcą;
  (b) nie zawarcia przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów dotyczących Produktów;
  (c) nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów dotyczących Produktów;
  (d) zdolności Użytkowników i Świadczeniodawców do realizowania umów dotyczących Produktów;
  (e) wypłacalności Użytkowników i Świadczeniodawców.
  8.7 SALLEY nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a Świadczeniodawcami lub Partnerami.
 9. REKLAMACJE
  9.1 Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy przesyłać na adres siedziby SALLEY lub na adres poczty elektronicznej reklamacje@rzetelnykredyt.pl
  9.2 Reklamacja powinna zawierać informacje na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z zwięzłym uzasadnieniem.
  9.3 Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez SALLEY zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji SALLEY.
 10. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
  10.1 SALLEY może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej.
  10.2 SALLEY może w każdym czasie sprzedać, darować, wydzierżawić Serwis na rzecz osobie trzeciej lub wnieść Serwis do jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.
  10.3 SALLEY może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1 Przetwarzanie danych osobowych przez SALLEY odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności.
  11.2 Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  11.3 Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez SALLEY. Wobec faktu, że korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga dokonania jakiegokolwiek rejestracji w Serwisie, w tym założenia konta Użytkownika w Serwisie, i każdorazowo korzystając z Usług, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, SALLEY nie zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez publikację nowej treści Regulaminu w Serwisie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik złożył Zapytanie w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to czynności związane z realizacją Zapytania odbywają się zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia tego Zapytania.
  11.4 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  11.5 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a SALLEY będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych Sądów powszechnych.
  11.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie art. 22[1] Kodeksu Cywilnego), w szczególności art. 384- 385(4) Kodeksu Cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.