Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU Rzetelnykredyt.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z korzy-staniem z serwisu Rzetelnykredyt.pl („Serwis”), w zależności od celu przetwarzania jest Salley sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 51-57 (50-559 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722826, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 8992863351 oraz numer REGON: 369680724, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („Salley”) lub Partner albo Świadczeniodawca w rozumieniu Regulaminu Serwisu, któremu Salley udostępnił Pani/Pana dane osobowe na podstawie Regulaminu Serwisu.
  1.2 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SALLEY można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@rzetelnykredyt.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby SALLEY.
  1.3 Wszelkie zwroty pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w Serwisie lub w związku z przesłaniem przez Pani/Panią zapytania i w zakresie z nich wynikającym są przetwarzane:
   1. w celu wykonania usług na podstawie umowy, której jest Pani/Pan stroną w związku z korzystaniem z Serwisu oraz świadczenia przez SALLEY usług porównywarki usług i produktów finansowych (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”);
   2. w celu świadczenia przez SALLEY usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających Pani/Pana dane osobowe, ja-ko osób zainteresowanych ofertą produktów i usług finansowych i przekazywaniu tych informacji Świadczeniodawcy lub Partnerowi (wówczas administratorem Pani/Pana danych jest odpowiednio Świadczeniodawca lub Partner, któremu dane udostępniono zgodnie z Regulaminem Serwisu) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. w celu realizacji Pani/Pana prośby o kontakt i przedstawienia Pani/Panu oferty, na podstawie Pani/Pana zgody (wówczas administratorem Pa-ni/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   4. w celu obsługi procesów reklamacyjnych, rozstrzygania sporów, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem łączącej Pani/Pana umowy z SALLEY oraz związanych z korzystaniem z Serwisu lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz realizowanie przez SALLEY innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, jeśli będzie to niezbędne (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   6. w celu badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb SALLEY będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zbieraniu in-formacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Serwisu (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez SALLEY usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO;
   9. w celu marketingu usług i produktów własnych lub podmiotów trzecich, w tym prowadzenia kampanii reklamowych, co jest realizacją prawnie w tym uzasadnionego interesu SALLEY (wówczas administratorem Pa-ni/Pana danych osobowych jest SALLEY) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Pani/Pana zgody na komunikację za pomocą środków ko-munikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, realizacji Pani/Pana prośby o kontakt lub otrzymywanie materia-łów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.
 3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PARTNEROM ORAZ ŚWIADCZENIODAWCOM
  1. Usługa świadczona przez SALLEY, w tym przekazanie Zapytania zgodnie z Regulaminem Serwisu uwzględnia udostępnianie Świadczeniodawcy lub Partnerowi danych Pani/Pana danych, jako użytkownika Serwisu, będących danymi osobowymi.
  2. SALLEY, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Pani/Pana, jako użytkowników Serwisu, udostępnia je Świadczeniodawcy lub Partnerowi w celu dalszego świadczenia usług lub przedstawienia oferty przez odpowiednio Świadczeniodawcę lub Partnera.
  3. Od momentu udostępnienia Pani/Pana danych odpowiednio Świadczeniodawca lub Partner, któremu dane osobowe udostępniono, staje się administratorem tych danych osobowych. SALLEY nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
   1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu – w szczególności ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
   4. prawo żądania przeniesienia Pani/Pana danych, które przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania zawartej z SALLEY umowy oraz na podstawie Pani/Pana zgody do innego administratora;
   5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem – co do przetwarzania, którego podstawą jest Pani/Pana zgoda zgody;
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochro-ny Danych Osobowych.
  2. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan się skontaktować z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1.2 Polityki Prywatności.
 5. ODBIORCY DANYCH
  Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane – jeżeli będzie to konieczne w celu wykonywania usług lub jeśli nakazuje tego przepis prawa. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane:

  1. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pani/Pana danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – którym zlecone zostaną czynności wymagające przetwarzania danych;
  3. Partnerom, w szczególności:
   1. Expander Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, o nr KRS: 0000287188, NIP: 5213451255, REGON: 141062210
   2. Approvato sp. z o.o., ul. Opalowa 30/3, 52-214 Wrocław, KRS 0000790604, NIP 8992864161, REGON 383634736,
   3. Open Finance S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908,
   4. NOTUS Finanse S.A., ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, NIP: 525-228-65-47, kapitał zakładowy: 500.000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000324689
   5. BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP Z O O, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, KRS 0000024847, NIP 1130155210, REGON 011823316,
   6. COMPERIA PL S A, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, KRS 0000390656, NIP 9512209854, REGON 140913752, ,
   7. Łukasz Pakuła z siedzibą przy ul. Bartłomieja 5/12, 02-683 Warszawa, NIP: 5871713958, Regon: 368779260
   8. KANCELARIA POMOCY DŁUŻNIKOM, 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 59a/91, NIP: 5951446844, REGON: 301930230
   9. Lokalny Doradca sp. z o.o., Ul. Mydlana 3 /15, 51-502 Wrocław, KRS: 0000832754, NIP: 8952216243, REGON: 385759896
   10. ANNA GUSTAK KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA z siedzibą przy ul. Oświęcimska, nr 40, 32-660 Gorzów, NIP: 5492133872, Regon: 123150371
   11. lub pośrednikom kredytowym, z którymi łączą SALLEY umowy współpracy
  4. sądom, organom administracyjnym, organom ochrony prawnej i organom nadzoru.
 6.  BEZPIECZEŃSTWO
  W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Pa-ni/Pana danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.
 7. PLIKI COOKIES
  1. Podczas korzystania z Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
  2.  Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera pod-czas odwiedzania niektórych stron internetowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
  3. W plikach cookies przechowujemy również podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
  4. Jako użytkownik Serwisu może Pani/Pan w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Pani/Pana urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać na-leży zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
  5. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Panią/Pana stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.
  6.  SALLEY wykorzystuje technologię Cookies do profilowania w celu marketingu swoich usług. Na podstawie Pani/Pana aktywności na naszej stronie internetowej, po wejściu na zewnętrzne serwisy i strony internetowe mogą się wyświetlać reklamy Serwisu. Ta forma naszego marketingu jest oparta o prawnie uzasadniony interes SALLEY zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego SALLEY, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych SALLEY wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, np. Google, Facebook lub Go.pl. Firmy te udostępniają ustawienia, dzięki którym może Pani/Pan zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym)
 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez SALLEY tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:
  2. w zakresie realizacji usług na podstawie zawartej przez Panią/Pana z umowy SALLEY – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. w zakresie realizacji Pani/Pana prośby o kontakt – aż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie,
  4. w zakresie uzasadnionego prawnie interesu, w tym w zakresie marketingu produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich – przez okres do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pa-nią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony na-szych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, przechowujemy do ostatniego dnia roku następującego po roku, w którym roszczenie miało-by być przedawnione.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu.
  2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.
  3. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.